Bornholm Höst-Open 2021

Velkommen til Bornholm Höst-Open 2021. Vi glæder os til endnu en gang at sende jer på opdagelse i den fantastiske Bornholmske natur. I nærværende dokument finder du først nogle generelle og praktiske informationer om Bornholm Höst-Open. Derefter kommer mere detaljeret information om de to etaper på henhv. Hammeren og Bolsterbjerg (Almindingen).

Generel information

Service på stævnepladserne

Der vil være

Omklædning og bad

Der er ikke omklædning eller badefaciliteter.

Overtrækstøj

Der vil ikke være mulighed for transport af overtrækstøj fra start til mål/stævneplads.

Bilnøgler

Bilnøgler kan afleveres i informationen for sikker opbevaring. Husk at nøglerne skal afleveres i en plastpose eller kuvert med tydeligt navn og klasse uden på.

Klubtelte

Der er på stævnepladsen afmærkede områder til opstilling af klubtelte.

Præmier

Der er præmie til samlet nr 1, 2 og 3 i klasserne D/H10 - D/H20.

Der er præmier til nr 1 i D/H21 - D/H90.

Officiel præmieoverrækkelse finder sted søndag kl.11:45 for de klasser, der er afgjort. For øvrige klasser finder præmieoverrækkelse sted hurtigst muligt derefter.

Når en klasse er afgjort, kan deltagere, der er nødt til at forlade stævnet før 11:30, afhente deres præmie hos stævnespeakeren mod fremvisning af SI-brik.

Elektronisk tidtagning

Der benyttes SportIdent til tidtagning.

Kontrollerne har ikke kontaktløs funktion.

Husk at tømme din brik (clear og check).

SI-brikker til leje udleveres i informationen på stævnepladsen.

Hvis en lejebrik bortkommer eller beskadiges opkræves erstatning på kr 500.

Lejebrikker skal afleveres til beregningspersonalet efter endt aflæsning søndag. Er brikken kun lejet lørdag, skal den afleveres lørdag - ligeledes i beregningen efter aflæsning.

Resultater

Der vil være en resultattavle på stævnepladsen som opdateres med jævne mellemrum. En digital resultattavle (opdateres hver 5 minutter) kan findes på websiderne https://resultater.host-open.dk og https://liveresultat.orientering.se (benyt QR koder nedenfor). Alle resultater incl samlet resultat for de to etaper vil efter løbet blive offentliggjort på løbets webside (https://host-open.dk/forside/resultater/).

Sprint Gudhjem

Etape 1 Hammeren

Etape 2 Bolsterbjerg

GPS

Kort og baner kommer på O-track umiddelbart efter kl. 17.00 på løbsdagen.

Klager og protester

En skriftlig klage kan senest 17:30 indgives til stævneleder Lars Wichmann

sms eller mail til 61404160 / hostopen2021@gmail.com eller indleveres skriftligt i informationen. Stævneleder sender sin afgørelse via sms eller mail til klager.

En protest mod en af stævneleder truffet afgørelse eller mod en fejl ved

arrangementet kan indgives på sms til overdommer Jens Peter Rasmussen på sms

eller mail til 51330010/ j-p.ras@mail.dk eller indleveres skriftligt i informationen. Protesten skal indgives senest 30 minutter efter meddelelse om en klages afgørelse. Kendelsen meddeles via sms eller mail til sagens parter.

Stævneledelse

Stævnekontrollant - Erik Sjøberg, Viking Orientering

Dommer - Jens Peter Rasmussen, BVI

Stævneleder - Lars Wichmann, Viking Orientering


Kontakt information

Stævnesekretær

Camilla Damkilde Christensen

Email: info1@host-open.dk

Telefon (+45) 2425 6949

Stævneleder

Lars Wichmann

Email: hostopen2021@gmail.com

Telefon: (+45) 6140 4160


Etape 1 Hammeren

Kørsels- og parkeringsvejledning

På Hammeren er der stævneplads ved Hammerknuden Parkering, Osand bugt (Sandlinien, 3770 Allinge). For personbiler vil der være parkering tre steder (se luftfoto nedenfor):

  1. Hammerknuden P-plads på Sandlinien (P1)
  2. P-pladsen ved Hammershus besøgscenter, Slotslyngsvej 5 (P2)
  3. P-pladsen ved Opalsøen, Sænevej/Hammersøvej (P3)

Fra Parkering 2 er der 300 meter ned til bus parkeringen ved Hammerhus besøgscenter (lyserød pil på luftfoto). Herfra kører der i tidsrummet 10-16 en gratis shuttle bus til busvendepladsen på Langebjergvej 7C. Fra busvendepladsen er der 600 m til til stævnepladsen via Jernbanegade, Hammershusvej, Bredgade og Sandlinien (lyserød pil på luftfoto). Ruten fra busvendeplads til stævneplads vil være bemandet og afmærket.

Parkering 3 ved Opalsøen er en “no-service” P-plads. Dvs der er ingen afmærkning, vejvisning eller shuttle bus. Nemmeste vej til stævnepladsen er at følge Hammersøvej syd og øst om Hammersø til Sandvig og herfra følge stien bag campingpladsen ned til Sandlinien. Der er i alt 1.7 km fra P3 til stævneplads.

Vigtigt! Der er et begrænset antal parkeringspladser på Parkering 1. Vi vil derfor godt opfordre alle til at begrænse antallet af biler på Parkering 1. Det kan fx ske ved at samkøre eller blive “sat af”. Når Parkering 1 er fyldt op kan der i et vist omfang kant-parkeres på de omkringliggende veje - følg venligst parkeringsvagternes anvisninger. Når der ikke er flere pladser på Parkering 1 og omkringliggende veje henvises til Parkering 2. Det er vigtigt at følge anvisningerne fra parkeringsvagterne!  

Af hensyn til trafikafviklingen henstiller vi kraftigt til at al kørsel til Sandlinien/Parkering 1 sker fra Langebjergvej via Hammershusvej og Strandgade (lyseblå rute markeret på luftfoto). Undgå så vidt muligt at køre ind i de små gader i Sandvig! Og kom i god tid!

NB! Busser må ikke køre ned til Sandlinien! De henvises i stedet til at sætte løberne af på vendepladsen på Langebjergvej 7C. Busserne skal derefter køre til busholdepladsen ved Hammershus besøgscenter for parkering. Chaufføren kan benytte shuttle bus for at komme til stævnepladsen.Stævneplads, start og mål

Stævnepladsen er placeret på den nordvestlige side af den offentlige parkeringsplads på Sandlinien (se luftfoto). Starten er umiddelbart nordvest for stævnepladsen, og der vil være tydelig afmærkning fra stævneplads til start. Adgang til start sker gennem den nordlige låge (se lyseblå pile på luftfoto). Undgå venligst at benytte den søndre låge (markeret med rød på luftfoto), da den skal friholdes aht løbere der er startet. Målposten og målområdet er på den østre side af parkeringspladsen ned mod stranden sammen med beregningen.


Løbsinformation

Områdebeskrivelse

Området på Hammeren er klipperigt og byder på stærk kupering i den sydvestlige del, middel kupering i den nordøstlige del og derimellem et sletteagtigt område med svag kupering. Stibilledet er omfattende og til tider forvirrende, da der også er en del dyreveksler på kryds og tværs. Bevoksningen er meget varieret fra åbne lyng- og græsområder til områder med lavt fyrrekrat, enebær og gyvel. Gennemløbeligheden er let til langsom i meget af terrænet, men der er også en del svært fremkommelige områder. Der er mange stier, veksler, sten, klipper, og tætheder, og derfor er det et svært område at både løbe og orientere sig i.

Særlige oplysninger

Kort

Kort over Hammeren er revideret i 2021 efter ISOM 2017-2 kortnormen. Ækvidistancen er 5 m. Kort målestok er 1:5.000 for D45/H45 og ældre samt Open 2. Alle øvrige klasser løber på 1:7.500.

NB! Der er kort-vend for klasserne D45, D50, H45, H50, H55, H60 og H65

Løse postbeskrivelser

Postbeskrivelser (IOF) er trykt på kortet, og der er løse postbeskrivelser i startboksen.

Starttidspunkt

Første ordinære start er kl. 11.30. Løbere der kommer for sent til deres starttid skal henvende sig til startpersonalet og følge deres instruktion. Open klasserne har fri starttid fra kl. 11.30 til 13.30.

Startprocedure

I alle dame og herre klasser er der enkeltstart. Husk clear og check. Der er fremkald 3 minutter før start. I boks 1 foregår kontrol af navn og SI brik. I boks 2 findes løse postbeskrivelser. I boks 3 går du frem til din kortkasse. Når startsignalet lyder starter din tid og du kan tage løbskortet som er pakket i en plastpose.

Deltagere på banerne D10, H10, D12, H12 får udleveret kortet i boks 2 og tilbydes starthjælp.

Åbne klasser anvender starttidsstempling. Ved ankomst til start kontrolleres briknummer. Bevæg dig derefter til den rigtige kortkasse og tag et kort. Stik din SI-brikken i start-boxen. Når boksen afgiver signal starter din tid. Husk clear og check før løb.

Væskedepoter

Der er tre væskedepoter. Disse fremgår af kortet. Bemærk at der ikke er tale om væskeposter - det er alene væskedepoter! Der er mao ingen poster ved depoterne. Depoterne er placeret så de kan passeres ved at benytte oplagte vejvalg på relevante baner (>5 km).

Fejlklip

Posterne skal opsøges i den rækkefølge de er angivet på kortet. Ved fejlklip løbes tilbage til den rigtige post og der fortsættes der fra. Ved evt. fejlfunktion klippes i reservefeltet på løbskortet, og kortet afleveres til beregningen ved målgang sammen med navn og briknummer.

Målgang

Når du har stemplet målposten skal du følge afmærkning til beregningen hvor din SI-brik skal aflæses. Først derefter må du begive dig tilbage til stævnepladsen. Alle deltagere - også de der udgår - skal have deres brik aflæst i beregningen!

Max-tid

Max-tid er to og en halv time

Ej gennemført

Alle løbere - også dem der er udgået - skal passere målslusen og deres SI brik skal aflæses i beregningen.

Banelægger

Flemming Munch-Hansen og Lars Wichmann, Viking Atletik

Banekontrollant

Miriam Asvarisch, Viking Atletik

Nødtelefon

Skulle en nødsituation opstå kan Höst-Opens nødberedskab nås på telefon

(+45) 61 40 41 60 eller (+45) 23 63 62 38.

Nødtelefonnumre fremgår også af løbskort.

Er der brug for akut hjælp ringes først 112


Etape 2 Bolsterbjerg

Kørselsvejledning og parkering

I Almindingen er der stævneplads og parkering ved Bornholms Travbane (Hareløkkerne), Segenvej 41, 3720 Aakirkeby. Personbiler skal parkere på P-pladsen syd for travbanen - indkørsel fra Segenvej. Der vil være parkeringsvagter til at guide til ledige pladser. NB! Det er vigtigt at følge parkeringsvagternes anvisninger.

Busser må ikke benytte den almindelige P-plads - bunden kan ikke bære. Busser kan sætte løbere af ved indgangen til travbanen på nordsiden af Segenvej. Busser kan efterfølgende parkeres på P-pladsen ved Christianshøj trinbræt/Stakitfabrikken (ved hjørnet af Almindingsvej/Segenvej).


Start og mål

Startområdet er placeret ca 300 meter øst for stævnepladsen. Der vil være en tydelig afmærkning fra stævneplads til start. Ruten går mod øst fra stævnepladsen, og ned til og langs med Segenvej indtil man skal dreje ad en grusvej mod nord til start (lyseblå pile på foto).

Målpost og målområde er placeret i det sydøstre hjørne af travbanen med opløb på selve travbanen.


Løbsinformation

Områdebeskrivelse

Den nordlige del af Almindingen og Bolsterbjerg fremstår som en noget blandet og varieret skov. Sine steder en klassisk forstligt drevet skov med tydeligt afgrænsede bevoksninger. Andre steder er skovbilledet noget mere variabelt med en blanding af aldre og arter, og med noget diffuse overgange. Sidstnævnte kan gøre det svært at skabe sig overblik. Der er ikke særlig kuperet og gennemløbligheden er generelt skiftende med alt fra let til meget tæt. Der er meget undervegetation (især højt græs) og områder med kvas i bunden, som kan hæmme løbshastigheden. Der er en del våd og sumpområder, og i både den nordlige og sydlige del er der flere steder omfattende netværk af grøfter. Der er en del tydelige skovveje (grusveje), mens sti-billedet er ret begrænset og simpelt hvor det findes. Løbsområdet afgrænses mod syd af Segenvej og i den vestlige del af området af Bolsterbjergvej. Mod nord fremstår Almindingsgærdet (stengærde) som en markant afgrænsning.

Særlige oplysninger

Kort

Kort over Bolstebjerg/Almindingen er revideret i 2021 efter ISOM 2017-2 kortnormen. Ækvidistancen er 5 m. Kort målestok er 1:7.500 for D45/H45 og ældre samt Open 2. Alle øvrige klasser løber på 1:10.000.

Løse postbeskrivelser

Postbeskrivelser er trykt på kortet, og der er løse postbeskrivelser i startboksen.

Væskedepoter

Der er ingen væskedepoter i skoven - kun ved mål.

Starttid

Søndag den 31. oktober er første ordinære start kl. 09.00 (HUSK vintertid). Open klasserne har fri starttid fra kl. 09.00 til kl. 10.30

Startprocedure

I alle dame og herre klasser er der enkeltstart. Husk clear og check. Der er fremkald 3 minutter før start. I boks 1 foregår kontrol af navn og SI brik. I boks 2 findes løse postbeskrivelser. I boks 3 går du frem til din kortkasse. Når startsignalet lyder starter din tid og du kan tage løbskortet som er pakket i en plastpose.

Deltagere på banerne D10, H10, D12, H12 får udleveret kortet i boks 2 og tilbydes starthjælp.

Åbne klasser anvender starttidsstempling. Ved ankomst til start kontrolleres briknummer. Bevæg dig derefter til den rigtige kortkasse og tag et kort. Stik din SI-brikken i start-boxen. Når boksen afgiver signal starter din tid. Husk clear og check før løb.

Fejlklip

Posterne skal opsøges i den rækkefølge de er angivet på kortet. Ved fejlklip løbes tilbage til den rigtige post og der fortsættes der fra. Ved evt. fejlfunktion klippes i reservefeltet på løbskortet, og kortet afleveres til beregningen ved målgang sammen med navn og briknummer.

Målgang

Når du har stemplet målposten skal du følge afmærkning til beregningen hvor din SI-brik skal aflæses. Først derefter må du begive dig tilbage til stævnepladsen. Alle deltagere - også de der udgår - skal have deres brik aflæst i beregningen!

Max-tid

Max-tid er to og en halv time

Ej gennemført

Alle løbere - incl. udgåede løbere - skal passere målslusen og SI brik skal aflæses.

Banelægger

Mads Jensen, Viking Atletik

Banekontrollant

Torkil Hansen, PI København

Nødtelefon

Skulle en nødsituation opstå kan Höst-Opens nødberedskab nås på telefon

(+45) 61 40 41 60 eller (+45) 23 63 62 38. Disse numre fremgår også af kortet.

Er der akut behov for hjælp? Ring først 112